Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Eğitimine Yönelik Duyuru Metni

13 Şubat 2023

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİ
DUYURU

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca kooperatifçilik eğitimi verilecektir.
Bu kapsamda, 14.01.2022 tarihli, 31719 sayılı ve 07.02.2023 tarihli,32097 sayılı Resmi Gazetelerde Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliklerde, yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için verilecek eğitimin süresi, konuları, eğitim sağlayıcılar, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
Başvuru yapılırken anılan Yönetmeliğin “Eğitim Sağlayıcı ve başvuru süreci” başlıklı 14. maddesi, “Eğitim Sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 15. maddesi ve “Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler” başlıklı 16. maddesindeki hükümlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz kurumlarca, Eğitim Sağlayıcı olarak Bakanlığımıza yapılacak başvuru ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir.

 1. Başvurularda Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler;
 • Eğitim Programı
 • Eğitim Süresi
 • Eğitimi Verecek Kişilerin Yeterliliklerini Kanıtlayacak Türkçe Yazılı Öz Geçmişleri
 • Yüz Yüze Eğitim İçin Kullanılacak Fiziki Ortamları
 • Çevrimiçi Eğitim İçin Kullanılacak Dijital Programları
 • İnternet Alt Yapısına İlişkin Bilgileri
 • Yüz Yüze ve Çevrimiçi Eğitim Ücret Tarifeleri
 1. Eğiticilerde Bulunması Gereken Nitelikler
Uzmanlık alanının Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ekinde belirtilen eğitim konularına uygun olması şartıyla temel ve destekleyici konulardan oluşan kooperatifçilik eğitimini verecek olan eğiticiler aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini haiz olmalıdır:
 • Üniversitelerin Hukuk-Siyasal-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Doktora Düzeyinde Eğitimini Tamamlamış Olması
 • Kooperatifçilik Konularında Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması
 • İlgili Bakanlıkta Müfettiş olarak veya ilgili Genel Müdürlükte Kontrolör, Çalışma Grup Sorumlusu, Şube Müdürü, Uzman, Daire Başkanı ve Daha Üst Görevlerde En Az 5 Yıl Çalışmış Olması
 • Kooperatif Üst Kuruluşlarında Denetimle Görevli Personel, Temsile Yetkili Müdür ve Daha Üst Görevlerde En Az 8 Yıl İş Akdi İle Çalışmış Olması
 • Kooperatifçilik Konusunda En Az 5 Yıl Mesleki Tecrübesi Olması ve Ders Konularındaki Yetkinliği Bakanlıkça Uygun Görülmesi

Eğiticilerin yukarda yer alan nitelikleri haiz olduğunu gösterir belgeler Eğitim Sağlayıcı tarafından Bakanlığa sunulur.
Eğiticiler arasında, İlgili Bakanlıkta Müfettiş veya İlgili Genel Müdürlükte Kontrolör, Çalışma Grup Sorumlusu, Şube Müdürü, Uzman, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışan kişilerin olması durumunda, Eğitim Sağlayıcının bu personelin birimine başvurması ve eğitim ile görevlendirilmesine ilişkin belgenin ve Kooperatifçilik konusunda en az 5 yıl mesleki tecrübesi olan ve ders konularında yetkinliği Bakanlıkça uygun görülenler için gerekli belgeleri evraklarına eklenmesi gerekmektedir.