Dış Denetçilere Yönelik Eğitime İlişkin Eğitim Sağlayıcısı Yetkisi Verildi

22 Ağustos 2023

DIŞ DENETÇİLERE YÖNELİK EĞİTİME İLİŞKİN
EĞİTİM SAĞLAYICISI YETKİSİ VERİLDİ

 
7339 sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında; kooperatif ve üst kuruluşlarının mevcut denetim kurulu üyelerinin yaptığı denetimin yanı sıra, Bakanlığımız tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının dış denetime tabi olacağı düzenlenmiştir.

Hem iç hem de dış denetim ile bu denetimleri yapacak denetçilerin kriterlerini, bunların sunacakları raporların standardını ve denetimlere ilişkin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla tüm kooperatif türlerini kapsayacak şekilde hazırlanan “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik” 1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte, kooperatiflerde denetim yapacak dış denetçilerin, bağımsız denetçiler hariç olmak üzere Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen özel bir eğitimi tamamlamaları ve 5 yılda bir bu eğitimi yenilemeleri hususu düzenlenmiştir.

Ayrıca 22.08.2022 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren, “Kooperatif ve Üst Kuruluşlarında Dış Denetim Yapacakların Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar” ile, dış denetçi eğitiminin süresinin en az 80 ders saati olacağı belirlenmiş ve eğitime ilişkin ayrıntılar düzenlenmiştir.

Gelinen aşama itibariyle;

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Bursa Uludağ Üniversitesi
  • İstanbul Topkapı Üniversitesi
  • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
  • Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Dış denetçi eğitimi sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiştir.


Kooperatiflerde dış denetim faaliyeti yürütebilmek için Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca söz konusu eğitimin tamamlanmış olması gerekmektedir.