Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik Yayımlandı

23 Şubat 2022

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik sonrası kooperatif ve üst kuruluşlarının mevcut denetleme organı üyelerinin yaptığı denetimin yanı sıra, Bakanlığımız tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabi olacaktır.

Bu kapsamda 01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik, denetleme organının seçimi, azli, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, denetim raporunun içeriği, dış denetime ilişkin kıstaslar, birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, dış denetçilerin uyacakları etik ilkeler, seçimi, azli, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, denetim raporunun içeriği ve raporların genel kurula sunulması esaslarını düzenlenmektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.