Tasfiye Olan Kayısıbirliğin Kamuya Olan Tüm Borçları Terkin Edildi.

05 Mayıs 2020

2491 sayılı Tasfiye Olan S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 05/05/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararın 2’inci maddesinin birinci fıkrası ile Kayısıbirliğin; hazine alacağına dönüşen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredileri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları ve tüm kamu ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine olan diğer her türlü borçlarının tüm anapara borç bakiye tutarları ile faiz ve gecikme zammı gibi feri borç tutarları 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 7 inci maddesi gereği  terkin edilmiştir.